Auteursrechten.
Copyright Daimler Truck Belgium Luxembourg NV. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze site (teksten, beelden, grafieken, geluid, video’s, animatie en arrangementen) valt onder toepassing van het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Iedere volledige of gedeeltelijke reproductie voor commerciële doeleinden of voor verspreiding is verboden. De informatie die op deze site wordt verstrekt, mag niet worden gekopieerd noch gewijzigd voor gebruik op andere webpagina´s. Op bepaalde pagina´s van de internetsite van Daimler Truck Belgium Luxembourg NV is het getoonde materiaal onderworpen aan de wetgeving op de auteursrechten voor de eigenaar van dit materiaal.

Wijzigingen van het product en tarieven.
Bepaalde verstrekte inlichtingen m.b.t. de producten of voorgestelde illustraties en beelden op de internetpagina´s zijn ontworpen voor algemeen gebruik op de websites van Daimler Truck die worden beheerd in verschillende landen van de wereld. Het kan bijgevolg gebeuren dat bepaalde informatie en/of accessoires in bepaalde landen niet zijn voorgesteld of slechts met verschillende specificaties of samenstellingen, aangepast aan de vereisten van de plaatselijke markten of de reglementen van deze landen.

Als een model van een voertuig, de kleur van een lak, een optie of een accessoire op de internetsite u interesseert en u bent niet zeker van de beschikbaarheid op uw markt, raden wij u aan contact op te nemen met Daimler Truck en/of de erkende plaatselijke dealers van dat product om meer inlichtingen te verkrijgen over de beschikbaarheid op uw markt.

De vermelde prijzen zijn de tarieven die aan de distributeurs worden aanbevolen. Zij zijn van toepassing op het ogenblik van de publicatie en kunnen zonder opzegtermijn worden gewijzigd.

Merken.
Tenzij anders vermeld, zijn alle merken die op de internetsite van Daimler Truck worden getoond, beschermde merken van Daimler Truck. Dit geldt in het bijzonder voor de namen van modellen alsook voor alle logo´s en emblemen van de groep.

Rechtliche Hinweise  en Mercedes-Benz zijn merken van Mercedes-Benz Group AG.

Licentierechten.
Daimler Truck wenst u een vernieuwende en informatieve internetsite aan te bieden. Daarom hopen wij dat u zijn grafische vormgeving evenzeer apprecieert als wijzelf. Wij vragen u echter begrip op te brengen voor het feit dat Daimler Truck verplicht is zijn intellectuele eigendom te beschermen, inclusief de brevetten, gedeponeerde merken en auteursrechten.

Bijgevolg vestigen wij hierbij uw aandacht op het feit dat noch deze internetsite noch het materiaal waarmee de internetsite is samengesteld, enig licentierecht verlenen, op welke wijze ook, op de intellectuele eigendom van Daimler Truck.

Rechtliche Hinweise  en Mercedes-Benz vallen onder de bescherming van de intellectuele eigendom van Mercedes-Benz Group AG. Ze worden door Daimler Truck AG onder licentie gebruikt.

Vooruitzichten.
De website bevat vooruitzichten die steunen op de overtuigingen van de directie van Daimler Truck. Het gebruik van woorden als "voorzien", "geloven", "menen", "verwachten", "de intentie hebben om", "voorzien" en "vooruitzien" op deze webpagina´s zijn bedoeld om vooruitzichten uit te drukken. Deze verklaringen vertolken het standpunt van Daimler Truck met betrekking tot gebeurtenissen die zich nog moeten voordoen op het ogenblik dat zij worden verwoord en zijn dus onderhevig aan risico´s en onzekerheid. Zoals vermeld wordt in de verslagen die door Daimler Truck zijn ingediend bij de Amerikaanse beurscommissie, de U.S. Securities and Exchange Commission (inclusief het laatste jaarrapport op formulier 20-F), kunnen de resultaten uiteindelijk in aanzienlijke mate verschillen van de resultaten die vermeld zijn in de vooruitzichten. De factoren die dergelijke verschillen kunnen veroorzaken zijn meer bepaald de evolutie van de economie en de handel, de schommelingen van de wissel- en intrestvoeten, het op de markt brengen van nieuwe producten door concurrenten, het slecht onthaal van nieuwe producten en diensten, alsook de veranderingen in de strategie van de onderneming. Daimler Truck is niet gehouden door enige verbintenis noch door enige intentie om deze vooruitzichten te realiseren.

Afwezigheid van verklaringen en garanties.
De informatie op de pagina´s van de website wordt door Daimler Truck voorgesteld in een vorm die overeenstemt met het geldende wettelijk kader en omvatten geen enkele expliciete of impliciete waarborg of belofte met betrekking tot de kwaliteit en de verhandelbaarheid van het product, zijn gebruik in een specifiek domeinen of zijn overeenstemming met de wettelijke regels en de reglementering betreffende de brevetten. Niettegenstaande onze inspanningen om precieze informatie te verstrekken, kan de getrouwheid en de juistheid ervan niet worden gewaarborgd.

U zal op onze webpagina´s links vinden naar andere sites waarop wij geen enkele invloed hebben. Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor pagina´s die worden opgeroepen door een hypertext-link op onze site. Daimler Truck biedt u deze hypertext-links enkel aan ter wille van uw comfort. Hun integratie op onze webpagina´s impliceert geenszins de verantwoordelijkheid van Daimler Truck voor de inhoud ervan.

Onlinebeslechting van consumentengeschillen.
De Europese Commissie heeft een internetplatform opgericht voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen (het "ODR-platform"). Het ODR-platform is een toegangspunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die zijn voortgevloeid uit onlinetransacties. U kan het ODR-platform bereiken via onderstaande link.

Meer informatie